top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti MP CLINIC official s.r.o. IČO 27918092, spisová značka C 126429 vedená u Městského soudu v Praze zapsána 25. července 2007 se sídlem Bořanovice - Pakoměřice, Družstevní 110, okres Praha - východ, PSČ 25065

 

pro prodej zboží a/nebo poukazů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mpclinic.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetové adresy www.mpclinic.cz je společnost 
MP CLINIC official s.r.o. IČO 27918092, spisová značka C 126429 vedená u Městského soudu v Praze zapsána 25. července 2007 se sídlem Bořanovice - Pakoměřice, Družstevní 110, okres Praha - východ, PSČ 25065(dále jen „prodávající“).

1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

a) Adresa: Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha - Žižkov

b) Telefon:+420 608 960 992

c) E-mail: info@mpclinic.cz

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv (dále jen „smlouva“) mezi prodávajícím a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové adresy prodávajícího na webových stránkách www-mpclinic.cz (dále jen „internetový obchod“), prostřednictvím rozhraní webové stránky, a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy.

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „smluvní strany“) při realizaci smlouvy prostřednictvím webových stránek internetového obchodu a další související právní vztahy.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu uzavřít s prodávajícím smlouvu, jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající informuje kupující o změně obchodních podmínek na webových stránkách internetového obchodu, případně jiným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním obchodních podmínek kupující mohl bez přiměřených obtíží seznámit.

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam poukazů nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených poukazů. Ceny nabízeného zboží a poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním poukazů (dále jen „poštovné“), není-li výslovně v čl. 5 stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží, poukazů a ceny tohoto zboží, poukazů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje poukazů umístěných v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto  poukazů.

 

3. POUKAZY

3.1. Poukazem se rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby osobou, která ji vydala a která má uskutečnit poskytnutí této služby (dále jen „dodavatel“). Jedná se o ceninu, vydanou dodavatelem, jejíž prodej kupujícímu zajišťuje na svůj účet prodávající. Poukaz může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

3.2. Dodavatelem je společnost:

a) VA-MY s.r.o. IČO 27918092, spisová značka C 126429 vedená u Městského soudu v Praze zapsána 25. července 2007 se sídlem Bořanovice - Pakoměřice, Družstevní 110, okres Praha - východ, PSČ 25065

3.3. Kupující bere na vědomí podmínky využití poukazu:

a) Poukaz je vydáván na služby dodavatele v oblasti estetické medicíny charakteru neinvazivních zákroků.

b) Kupující má nárok na využití poukazu v přesně časově vymezeném období, poté nárok kupujícího na poskytnutí plnění dle poukazu zaniká a peníze se v takovém případě nevracejí.

c) Poukaz lze u dodavatele uplatnit jen jednou, jednorázově, a to v plné výši hodnoty poukazu, je-li hodnota vybrané služby menší, do hodnoty poukazu se peníze nevrací. Hodnotou jednoho poukazu lze uhradit více služeb. Překročí-li služby dodavatele hodnotu poukazu, uhradí kupující rozdíl na místě. Hodnoty dárkových poukazů lze sčítat.

d) Poukaz nemůže být vyměněn za hotovost.

Konkrétní podmínky užití poukazu mohou být rovněž uvedeny přímo na poukazu.

3.4. Poukaz je vždy opatřen unikátním kódem. Při úhradě poukazem je nutné předat dodavateli originál. Na ztrátu či odcizení originálu dárkového poukazu nebere dodavatel zřetel.

4. OBJEDNÁVÁNÍ POUKAZŮ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že poukazy zaplatí.

4.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

4.3. V případech, kdy kupující kupuje v internetovém obchodě poukaz, který je nutné následně u dodavatele uplatnit, je potvrzeno obdržení objednávky poukazu prostřednictvím internetového obchodu a kupující dále za účelem uplatnění poukazu kontaktuje dodavatele, se kterým je následně uzavřena smlouva v souladu s podmínkami dodavatele. Dodavatel vystavuje následně daňový doklad za poskytnuté služby a poukaz je započten jako úplata.

4.4. Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že:

a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat v internetovém obchodě takové zboží a/nebo poukazy, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) se před zahájením užívání internetového obchodu důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

4.5. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství poukazů, výše ceny, apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

4.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

 

5. CENA A ÚHRADA OBJEDNÁVKY

5.1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné.

5.2. Cenu poukazů a případné náklady spojené s dodáním poukazů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti či platební kartou při osobním odběru na pobočkách prodávajícího;

b) bankovním převodem prostřednictvím zabezpečené platební brány ComGate (poskytovatele ComGate Payments, a.s.).

5.3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

5.4. Závazek kupujícího k úhradě ceny zboží a/nebo poukazů je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle smlouvy nebo dle těchto obchodních podmínek. Převzetí poukazů kupujícím je zásadně možné až po jejich úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.5. Poukaz bude kupujícímu prostřednictvím internetového obchodu odeslán na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku kupujícího k úhradě ceny poukazu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni:

a) převzetí poukazů, jde-li o kupní smlouvu; nebo

b) převzetí poslední dodávky poukazů, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika poukazů.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

a) na adrese: Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha - Žižkov; či

b) na emailové adrese: info@mpclinic.cz,

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). 

6.3. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

6.4. V případě uodstoupení je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, poukazy, které od prodávajícího obdržel zaslat prodávajícímu:

a) na adresu: Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha - Žižkov

Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu poukazy zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením poukazů. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených právními předpisy.

6.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání poukazů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání poukazů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání poukazů (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující poukazy předá nebo prokáže, že zboží a/nebo poukazy prodávajícímu odeslal.

6.6. V případě platného a účinného odstoupení kupujícím nebude poukaz dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby dodavatele.

6.7. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty poukazů, které vzniklo v důsledku nakládání s těmito poukazy jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy budou vrácené poukazy poškozeny či opotřebeny, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku poukazů nelze odstoupit v následujících případech:

a) předmětem koupě byly poukazy upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

6.9. Odstoupí-li kupující poukazu bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

6.10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li s poukazy poskytovány dárky, kterými se rozumí produkty přibalené k poukazům i produkty poskytnuté kupujícímu navíc k nakoupeným poukazům za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen spolu s vrácenými poukazy vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 

7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

7.1. Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané poukazy se již nevyrábí nebo nedodávají nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaných poukazů, zrušení objednávky apod.).

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané poukazy dále třetím osobám.

 

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

8.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií poukazů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod. Přístup a užití internetového obchodu ze strany kupujícího v souladu s obchodními podmínkami je bezplatný.

9.2. Kupující užívá portál internetového obchodu na vlastní riziko. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu internetového obchodu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající portál internetového obchodu, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na portálu internetového obchodu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Prodávající se rovněž zříká veškerých záruk, že přístup na portál internetového obchodu bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup kupujícího nebo jiné 3. osoby k portálu internetového obchodu.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do portálu internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

9.5. Pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu.

9.6. Kupující bere na vědomí, že pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí (dle příslušných právních předpisů dané země), a jako takový si od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu zakoupí poukazy, je prodávající oprávněn vystavit mu daňový doklad na částku, která bude oproti kupujícím zaplacené částce snížena o částku odpovídající DPH v příslušné výši, tedy prodávající uplatní postup dle ust. § § 25 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. reverse charge). Kupující má v takovém případě vůči prodávajícímu právo na vrácení částky odpovídající částce ve výši DPH, kterou uhradil prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, jako součást ceny za příslušné zboží a/nebo poukazy prodávajícího, a za tím účelem bude kontaktovat přímo prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů souvisejících s vrácením příslušné částky, zejména transakčních nákladů prodávajícího spojených s přeshraniční platbou a převodem mezi měnami (např. CZK do EUR), a o takové náklady snížit částku, kterou vrátí kupujícímu, s čímž kupující souhlasí. Vrácení částky odpovídající výši DPH a vystavení daňového dokladu v režimu tzv. reverse charge nebude možné, pokud kupující řádně neinformuje prodávajícího, že je zahraniční osobou a plátcem DPH.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaných poukazů (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.2. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u poukazů použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

10.3. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že poukazy kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám.

10.4. Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení poukazů, odstoupení od smlouvy apod.).

10.5. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v internetovém obchodě, který je dostupný na stránkách www.mpclinic.cz.

10.6. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.11. 2023.

 

Příloha č. 1

Reklamační řád

Společnost MP CLINIC official s.r.o. IČO 27918092, spisová značka C 126429 vedená u Městského soudu v Praze zapsána 25. července 2007 se sídlem Bořanovice - Pakoměřice, Družstevní 110, okres Praha - východ, PSČ 25065 (dále jen „společnost“), tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

· Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

· Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží a poukazů prostřednictvím internetového obchodu www.mpclinic.cz.

· Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 11. 2023.

2. LHŮTA K VYŘÍZENÍ REKLAMACE

· Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

· O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

 

3. MOŽNOST ODVOLÁNÍ

· Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme obrátit se na finanční oddělení společnosti, e-mailem na adresu finance@mpclinic.cz. Tím není nijak dotčeno právo zákazníka na mimosoudní či soudní přezkum.

bottom of page